Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
Artikel 4. Vertrouwelijkheid en privacy
Artikel 5. Contactsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
Artikel 6. Support
Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Artikel 8. Overmacht
Artikel 9. Betaling en incassokosten
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
Artikel 12. Aansprakelijkheid
Artikel 13. Risico-overgang
Artikel 14. Vrijwaring
Artikel 15. Intellectuele eigendom
Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De Patronenmaker(DPMA): De eenmanszaak Ron van den Acker De Patronenmaker gevestigd aan de Paulstraat 941 te (6822BV) Arnhem ingeschreven bij de kamer van koophandel te Arnhem onder nummer 55741061.
 2. Cursist: De natuurlijke en/of rechtspersoon welke deelneemt aan een van de trainingen van DPMA op basis waarvan hij/zij recht heeft op gebruikmaking van de diensten van DPMA.
 3. Cursuslicentie: De overeenkomst tussen DPMA en cursist op basis waarvan DPMA voor de in de licentie bepaalde duur training en ondersteuning ontvangt In het werken met het CAD-softwareprogramma Grafis(www.grafis.de)
 4. Softwarelicentie: De overeenkomst tussen Grafis en koper, waarbij DPMA handelt als officiële en enige wederverkoper van het CAD-softwareprogramma Grafis(www.grafis.de) voor het Nederlands taalgebied.
 5. Koper: De natuurlijke en/of rechtspersoon welke middels DPMA een of meerdere softwarelicenties heeft aangeschaft van het CAD-softwareprogramma Grafis.
 6. Wederpartij: De natuurlijke en/of rechtspersoon die DPMA benadert voor aankoop van het CAD- softwareprogramma Grafis of inhuurt voor advies, implementatie, training, planontwikkeling en/of modeluitwerkingen t.b.v. patroonontwikkeling.
 7. Website van De Patronenmaker: De website http://www.depatronenmaker.nl/
Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, overeenkomsten en leveringen van DPMA, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door DPMA uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. DPMA behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de wederpartij van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gegeven orders de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. DPMA en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DPMA, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
 1. Alle aanbiedingen en offertes van DPMA zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. DPMA kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan DPMA opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop DPMA zijn aanbieding baseert.
 4. DPMA is gerechtigd bij het verstrekken van de offerte dan wel voor aanvang van de opdracht een aanbetaling te verlangen ter grootte van maximaal 50% van het (te verwachten) factuurbedrag.
 5. Softwarelicenties van het CAD-softwareprogramma Grafis worden uitsluitend tegen vooruitbetaling geleverd.
 6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is DPMA daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DPMA anders aangeeft.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht DPMA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 8. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
 9. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van DPMA zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4. Vertrouwelijkheid en privacy
 1. DPMA verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie en gegevens met betrekking tot de Wederpartij welke DPMA in het kader van de opdracht heeft ontvangen.
 2. DPMA zal in het kader van de overeenkomst alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de privacy van de Wederpartij, daaronder mede begrepen het voldoende veilig opslaan van (persoons)gegevens van de wederpartij.
 3. De Wederpartij zal zonder toestemming van DPMA aan derden geen mededeling doen over de aanpak van DPMA, haar werkwijze en dergelijke, danwel documenten, adviezen, antwoorden, teksten, afbeeldingen, beeldmateriaal en/of rapportage(s) publiceren dan wel op enige andere wijze aan derden ter beschikking stellen.
 4. In het kader van de opdracht ontvangen gegevens van de Wederpartij worden enkel en slechts voor zover noodzakelijk aan derden verstrekt indien dit voor een goede uitoefening van de overeenkomst noodzakelijk is of wanneer dit in het kader van de wetshandhaving door een overheidsinstantie van DPMA wordt verlangd.
Artikel 5. Contactsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
 1. Gedurende de looptijd van de cursus kan de cursist gratis gebruik maken van een cursuslicentie. Deze cursuslicentie geeft de cursist de mogelijkheid om gedurende de termijn van de cursus gebruik te maken van een volledig gelicenceerde versie van het CAD-softwareprgramma Grafis.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij DPMA derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. DPMA dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien DPMA gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan DPMA ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt vanaf het bedrijf van DPMA. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is DPMA gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. DPMA heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. DPMA is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. DPMA zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is DPMA gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen DPMA bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van DPMA op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan DPMA een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 9. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens DPMA gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van DPMA daardoor direct of indirect ontstaan.
 10. Indien DPMA met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is DPMA niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 11. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij DPMA alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op DPMA rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Artikel 6. Support
 1. DPMA spant zich er maximaal toe in een vraag van een abonnee binnen 48 uur te beantwoorden. Dit is echter geen fatale termijn. Het niet beantwoorden van een vraag binnen deze termijn levert geen grond voor ontbinding van de overeenkomst met DPMA op.
 2. Onder supportvragen worden verstaan alle vragen welke eenvoudig en met redelijke inspanning kunnen worden beantwoord. Indien de abonnee een vraag heeft welke niet onder de ‘normale’ supportvragen vallen, dan kan DPMA aanbieden om de vraag door een expert, tegen betaling en eventueel op locatie te laten beantwoorden. DPMA zal hiertoe met de abonnee een afzonderlijke overeenkomst sluiten.
Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 1. DPMA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst DPMA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van DPMA kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is DPMA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is DPMA bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van DPMA kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DPMA op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien DPMA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien DPMA tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is DPMA gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is DPMA gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door DPMA, zal DPMA in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor DPMA extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij DPMA anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DPMA vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DPMA op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
Artikel 8. Overmacht
 1. DPMA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop DPMA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DPMA niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DPMA of van derden daaronder begrepen. DPMA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat DPMA zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. DPMA kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel DPMA ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DPMA gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 9. Betaling en incassokosten
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DPMA aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door DPMA aangegeven. DPMA is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. DPMA heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. DPMA kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. DPMA kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. Alle door DPMA vermelde prijzen op haar website of anderszins zijn exclusief BTW.
 6. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan DPMA verschuldigde.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 8. Indien de Wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien DPMA echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door DPMA in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van DPMA totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met DPMA gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van het CAD-softwareprogramma Grafis verwijst DPMA naar de ‘Softwarelicentie’ zoals deze bij het pakket geleverd wordt.
 3. Door DPMA geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DPMA veilig te stellen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om DPMA daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 6. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan DPMA ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is DPMA gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens DPMA bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 7. Voor het geval DPMA zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan DPMA en door DPMA aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DPMA zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 11. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
 1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 3. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
 1. Indien DPMA aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. DPMA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DPMA is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien DPMA aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DPMA beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van DPMA is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. DPMA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DPMA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DPMA toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. DPMA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DPMA of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 13. Risico-overgang
 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
Artikel 14. Vrijwaring
 1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
 2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 15. Intellectuele eigendom
 1. DPMA behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. DPMA heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Alle rechten van intellectueel eigendom welke rusten op (onderdelen van) de website van DPMA, modellen, tekeningen, afbeeldingen, beeldmateriaal, teksten, software en/of adviezen daaronder mede begrepen, berusten uitsluitend bij DPMA. De abonnee verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
 3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DPMA is het de abonnee niet toegestaan de rechten van het intellectuele eigendom van DPMA of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met, of door inschakeling van derden, te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 4. Het is DPMA toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de geleverde software of delen daarvan. Indien DPMA door middel van technische bescherming de software heeft beveiligd, is het de abonnee niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de abonnee niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal DPMA op verzoek van de abonnee een reservekopie aan de abonnee ter beschikking stellen.
 5. De abonnee mag vrij gebruik maken van tekeningen en bestanden die daartoe volgens DPMA bestemd zijn. De abonnee mag deze tekeningen en bestanden gebruiken binnen het aangegeven bereik.
Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DPMA partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van DPMA is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft DPMA het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem, Gelderland.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met DPMA.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.