Privacy verklaring

Dit Privacy Beleid is onderdeel van De Patronenmaker

De Patronenmaker is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voortkomend uit De Patronenmaker zoals weergegeven in dit Privacy Beleid, genoemd de privacyverklaring.

Contactgegevens
De Patronenmaker
Van Oldenbarneveldstraat 79a
6828ZN Arnhem
The Netherlands, Europe
0031(0)650265513
info@depatronenmaker.nl
KvK nummer 55741061

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe De Patronenmaker met uw persoonsgegevens omgaat.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. U heeft de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
• Voornaam en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• BTW nummer
• Bankrekeningnummer (IBAN)
• IP-adres
• Gegevens uit KvK uittreksels
• Digitale copie van paspoort van beide of één der ouders waarvan hun één of meer van hun kinderen zakelijke handelen met De Patronenmaker
• Voor maatkleding is het noodzakelijk om lichaamsmaten en gewicht te registreren
• Voorkeuren betreffende kleuren, stoffen, materialen en pasvormen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@depatronenmaker.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Indien de minderjarige DE Patronenmaker benaderd voor informatie zal altijd de aanvrager zijn of haar leeftijd moeten vermelden. DE Patronenmaker zal altijd vermelden dat ouders om toestemming wordt gevraagd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Patronenmaker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Het kunnen realiseren van uw productontwikkeling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• De Patronenmaker verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
• Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Patronenmaker neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Patronenmaker) tussen zit.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij De Patronenmaker op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Bij het invullen van formulieren op één van de websites die vallen onder De Patronenmaker kunnen deze verstrekte gegevens worden bewaard tot 12 maanden na het laatste contact. De Patronenmaker kan deze gegevens verwijderen zonder de verstrekker en eigenaar daarvan op de hoogte te stellen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Patronenmaker verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voor zover wij documenten delen met derden worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd. De Patronenmaker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Patronenmaker gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Op onze websites worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van overvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics.

Google Analytics

De websites van De Patronenmaker maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze websites (De Patronenmaker) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van de onze website (depatronenmaker.nl) geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.
Opt-out
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plug-in voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plug-in telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.
Op onze websites zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt De Patronenmaker geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Patronenmaker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@depatronenmaker.nl. Om deze procedure te starten vragen wij u te verklaren waarom u denkt dat wij gegevens van u hebben opgeslagen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen en maak op deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Patronenmaker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Patronenmaker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een der bestuurders van De Patronenmaker via info@depatronenmaker.nl

Aanpassen Privacy Verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wij publiceren onze actuele privacyverklaring op www.depatronenmaker.nl/privacy. Hierin vermelden wij wanneer de actuele privacyverklaring is bijgewerkt en van welke datum de voorgaande privacyverklaring is geweest. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacyverklaring. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 21 juni 2018 en volgt de voorgaande Privacyverklaring van 26 mei 2018 op.